Carrer Espanya Industrial 22, 08014 Barcelona

+34 933 313 275


HORARI

De dimarts a dissabte

Amb reserva: de 20:00h a 21:30h

Sense reserva: a partir de les 22:30h


Atenció telefònica: de 17h a 20h

Reserves obertes amb 8 setmanes d'antelació

Grups de 4 persones màxim

TANCAT

Del 30 de març al 2 d'abril

Del 21 al 24 d'abril

Del 29 d'abril al 1 de maig

SCHEDULE

From Tuesday to Saturday

With booking: from 8pm to 9:30pm

Without booking: from 10:30pm


Phone bookings: from 5pm to 8pm

Booking only up to 8 weeks in advance

Groups of 4 people maximum

CLOSED

From March the 30th to April the 2th

From April the 21th to 24th

From April the 29th to May the 1th